Verzending en retour:

Verzendkosten:

Watersportaanbieding probeert de prijzen van de artikelen zo laag mogelijk te houden voor u als klant zijnde. Om deze prijzen laag te kunnen houden vragen wij een bijdrage in de verzendkosten. De verzendkosten zijn naar ratio van het aankoopbedrag onderstaand weergegeven.

Orderbedrag tussen de:€ 0,-&   € 25,-Bijdrage verzendkosten:€ 6.95
Orderbedrag tussen de:€ 25,-&€ 50,-Bijdrage verzendkosten:€ 5.95
Orderbedrag tussen de:€ 50,-&€ 100,-Bijdrage verzendkosten:€ 4.95
Orderbedrag tussen de:€ 100,-&€ 250,-Bijdrage verzendkosten:€ 3.95
Orderbedrag tussen de:€ 250,-&€ ---Bijdrage verzendkosten:Gratis
Brievenbuspakket *:€ ---&€ ---Bijdrage verzendkosten:€ 3.95

LET OP: * Indien u gekozen heeft voor deze optie en dit niet mogelijk blijkt te zijn zal de resterende bijdrage voor de verzending in rekening gebracht worden.

Wanneer de artikelen voorraadig zijn zullen deze mits voor 15:00uur besteld nog dezelfde dag ter verzending worden aangeboden bij de vervoerder. Wanneer een artikel niet voorraadig is, is de levertijd over het algemeen 2 tot 3 werkdagen.

Watersportaanbieding biedt u als klant de retourservice aan. Deze dienst maakt het voor u mogelijk om een product binnen 5 dagen te retourneren als deze niet aan de wensen voldoet, mits deze in originele verpakking en met aankoopbon wordt teruggezonden. Deze dienst staat los van de garantie die op de producten zit en geldt niet voor aanbiedingen en acties.De kosten van verzending en retourzending zijn voor rekening van de klant.

U kunt via het contactfomulier contact met ons opnemen ivm retourzending.

Leveringsvoorwaarden

Algemeen

1.1 Met de vernoeming van de Webshop Watersportaanbieding wordt in dit document verwezen naar de firma JS Scheepstechniek ingeschreven bij de KvK te leiden onder nummer 51275686 BTW nummer: NL063574998B01 E-mail:info@jsscheepstechniek.nl

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de Webshop Watersportaanbieding als leverancier van producten optreedt.

1.3 Webshop Watersportaanbieding aanvaardt geen enkel voorbehoud bij bestellingen door de wederpartij (hierna te noemen: de afnemer).

1.4 Webshop Watersportaanbieding behoudt zich het recht deze voorwaarden ten alle tijde te wijzigen. De afnemer erkent dat Webshop Watersportaanbieding bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden. In geval van een inhoudelijke wijziging van de Algemene Voorwaarden zal Webshop Watersportaanbieding alle gebruikers per e-mail hiervan op de hoogte stellen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden meezenden.

Levering

2.1 Levering alleen binnen Nederland, tenzij anders vemeld.

2.2 Watersportaanbieding kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de afnemer hiervan op de hoogte gesteld worden en zal het overgemaakte bedrag teruggestort worden.

2.3 Verzending vindt plaats nadat het gefactureerde bedrag op de rekening van Watersportaanbieding is overgemaakt. Verzending vindt, indien mogelijk, plaats binnen 5 werkdagen nadat het bedrag is ontvangen.

2.4 Watersportaanbieding is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Watersportaanbieding gedragen.

2.5 Levering geschiedt enkel aan personen van 16 jaar of ouder.

Ruilen

3.1 Ruilen is slechts mogelijk als het geleverde product in originele (gesealde) staat is en het geleverde product binnen 5 werkdagen na levering weer in bezit van Watersportaanbieding is. Uitgesloten zijn producten die in de aanbieding of aktie zijn

3.2 Kosten die voortvloeien uit een gewenste ruil (bijvoorbeeld verzendkosten) worden gedragen door de afnemer.

Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

4.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

4.3 Alle prijzen zijn exclusief de verzendkosten.

4.4 Een aanbieding van Webshop Watersportaanbieding wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Webshop Watersportaanbieding heeft het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.5 Alhoewel Webshop Watersportaanbieding de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen aanbieder en de afnemer kan (gaan) duiden, kan de afnemer hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, en dergelijke gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Verzendkosten

5.1 Webshop Watersportaanbieding berekent de verzendkosten per bestelling. De kosten zijn afhankelijk van gewicht, soort,bedrag en aantal producten.

Betaling

6.1 Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van vooruitbetaling via bank of giro. Rembours zal wellicht later, op een door Webshop Watersportaanbieding te bepalen tijdstip, beschikbaar komen.

6.2 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na bestelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Webshop Watersportaanbieding is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de termijn door haar is ontvangen, aan de afnemer een rente van 1% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. Webshop Watersportaanbieding is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de afnemer alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de verzuimde betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, voor deze kosten geldt een minimum van € 25 (zegge: vijfentwintig euro). Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Webshop Watersportaanbieding zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten. Voor het in verzuim stellen van de afnemer is Webshop Watersportaanbieding gerechtigd de werkelijke kosten in rekening te brengen, te verhogen met een redelijk bedrag aan kantoorkosten.

Annuleren van orders

7.1 Het kosteloos annuleren van een order is alleen mogelijk binnen 48 uur na het plaatsen van de order. Over orders die na 48 uur geannuleerd moeten worden is de afnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van 10% van de oorspronkelijke koopprijs, inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2 Indien de bij 2.3 genoemde termijn met meer dan drie weken overschreden wordt heeft de afnemer de mogelijkheid de order kosteloos te annuleren. De afnemer dient echter altijd via e-mail aan te geven dat de order geannuleerd moet worden.

Reclame (garantie)

8.1 .1 De afnemer is verplicht terstond na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en, bij aanwezigheid daarvan, per ommegaande Watersportaanbieding hier per e-mail van op de hoogte te stellen. Indien de afnemer niet binnen twee dagen na de dag van levering Watersportaanbieding wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de afnemer geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Watersportaanbieding dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal Watersportaanbieding het product vervangen door een nieuw exemplaar.

8.2 Watersportaanbieding biedt uitsluitend leveranciersgarantie. Deze vervalt bij oneigenlijk gebruik van de geleverde producten.

8.3 Watersportaanbieding biedt geen garantie voor werking op uw systeem.

8.4 Defecten door verkeerd handelen vallen niet onder de garantie.

Aansprakelijkheid

9.1 Watersportaanbieding is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten.

9.2 Watersportaanbieding is niet aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens verzending van de geleverde producten.

9.3 De termijn genoemd bij 2.3 geldt als een indicatie en niet als fatale termijn. Watersportaanbieding is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.

Schadevergoeding

10.1 Watersportaanbieding kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

10.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Watersportaanbieding komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in- uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, het niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, en dergelijke.